Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: 17 mai 2023

Data de punere în aplicare: 17 mai 2023

1. Acceptarea termenilor

Prin utilizarea serviciilor oferite, dumneavoastră, clientul, sunteți de acord cu următorii termeni și condiții. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

2. Furnizarea serviciilor

Furnizorul de servicii se angajează să furnizeze servicii către client în conformitate cu termenii specificați în acest acord.

3. Responsabilități ale utilizatorului

Clientul este de acord să utilizeze serviciile în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

4. Confidentialitatea

Ambele părți se angajează să păstreze secretă toată informația confidențială primită de la cealaltă parte, utilizând-o doar în scopul prevăzut de acest acord.

5. Durată și reziliere

5.1 Acești Termeni și condiții vor rămâne în vigoare până la rezilierea lor de către oricare dintre părți.

5.2 Furnizorul de servicii poate rezilia acești Termeni dacă Clientul încalcă oricare dintre prevederile acestora.

5.3 Anumite prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare chiar și după încetarea acestora.

6. Limitarea Răspunderii

6.1 Furnizorul serviciului nu este responsabil pentru niciun fel de daune indirecte, incidentale, speciale, punitive sau consecințiale.

6.2 Furnizorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, incidentă, specială, punitivă sau consecințială.

7. Legea aplicabilă

7.1 Aceste Termeni vor fi guvernati si interpretati în conformitate cu legile tarii în care Furnizorul de Servicii este situat.

7.2 Orice litigiu va fi rezolvat în instanțele din țara în care Furnizorul de Servicii este situat.

8. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Utilizarea serviciilor după modificări constituie acceptarea noilor Termeni.

9. Informații de contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de aceste Termeni și Condiții, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii la detaliile de contact furnizate pe website.

10. Întregul acord

Aceste Condiții constituie întreaga înțelegere între Client și Furnizorul de Servicii, înlocuind orice alte acorduri anterioare sau contemporane.

11. Valabilitatea parţială a clauzelor contractului

În cazul în care o instanță competentă constată că o prevedere a acestor Termeni este invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și efect.

12. Anularea acordului contractual

Nicio nereușită sau întârziere a Furnizorului de servicii în exercitarea oricărui drept conform acestor Termeni nu va opera ca o renunțare la respectivul drept.

13. Răspundere

Clientul este de acord să despăgubească și să excludă de orice răspundere furnizorul de servicii în legătură cu orice cereri, daune, pierderi, obligații, costuri și cheltuieli rezultate din utilizarea serviciilor de către client.

14. Forță majoră

Nicio parte nu va fi responsabilă pentru nicio neîndeplinire sau întârziere în executarea prezentelor Condiții, datorată circumstanțelor care depășesc controlul său rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, forță majoră, război, revoltă, embargo, acțiuni ale autorităților civile sau militare, incendii, inundații, accidente, greve sau lipsuri de transport, facilități, combustibil, energie, forță de muncă sau materiale.

15. Transfer de drepturi

Aceste Condiții și orice drepturi și licențe acordate în cadrul acestora nu pot fi transferate sau atribuite de către client, dar pot fi atribuite de către Furnizorul de Servicii fără restricții.

16. Conformitatea cu legile

Clientul este de acord să respecte toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile referitoare la utilizarea serviciilor.

17. Rezolvarea Litigiilor

În cazul apariției unui litigiu legat de prezentul Acord, părțile vor încerca mai întâi să rezolve litigiul prin mijloace amiabile, inclusiv prin mediere, înainte de a recurge la instanțele de judecată. Dacă litigiul nu este rezolvat într-un termen rezonabil, acesta va fi soluționat prin arbitraj.

18. Notificări

Orice notificări sau alte comunicări necesare în temeiul prezentului acord vor fi în formă scrisă și trimise prin email la contactul desemnat al celeilalte părți.

19. Nu există beneficiari terți ai acestor termeni și condiții

Acești termeni sunt în beneficiul și pot fi aplicați doar de către părți. Acești termeni nu au drept scop acordarea vreunui drept sau beneficiu unei terțe părți.

20. Confirmare

Prin utilizarea serviciilor, ați luat la cunoștință și sunteți de acord că ați citit aceste Condiții și vă angajați să le respectați.